Obchodní podmínky nákupu a rezervace vstupenek na webu divadlometro.cz a přidružených webech

 1. Tyto obchodní podmínky pro nákup vstupenek  (dále jen „OP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi  firmou Michal Urban, IČO 13786547 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími vstupenky (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé.
 2. OP se týkají vstupenek prodávaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně www.divadlometro.cz, www.metrotheatre.cz, www.blacktheatreprague.cz , www.originalnicernedivadlo.cz a www.praguetheatre.com  (dále jen „internetové stránky“) na představení konaná v Divadle Metro, Národní 961/25, Praha  1.
  Při uzavírání smlouvy si kupující vybere dle své volby vstupenky, prodávající mu zašle elektronicky potvrzení rezervace  a v případě zaplacení mu prodávající zašle elektronicky voucher opravňující  k vyzvednutí vstupenek na pokladně Divadla Metro na adrese Národní 25, Praha 1. Zaplacené vstupenky si lze vyzvednout kdykoli v otevírací době pokladny před představením na základě předložení voucheru v tištěné nebo elektronické podobě. Pokud si kupující nevyzvedne rezervované a nezaplacené vstupenky v rezevační době, rezervace automaticky zaniká, ale dle vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávájícím může být obnovena, pokud je to možné. 
 3. Kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě je platná v okamžiku objednání. Vstupenka může být  zaplacená platební kartou prostřednictvím platební brány, bankovním převodem  na účet, jehož číslo a variabilní symbol platby kupující obdrží mailem od prodávajícího nebo zaplacená hotově nebo platební kartou přímo na pokladně Divadla Metro, a to v rezervační době uvedené při nákupu.
 4. V případě technických potíží s nákupem vstupenek nebo jiných reklamací se obracejte na kancelář  Divadla Metro: divadlometro@divadlometro.cz nebo telefonicky +420 221 085 276. Prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve.
 5. Zakoupené vstupenky  nelze  vrátit, pouze vyměnit na jiný termín, pokud je to možné. Kupující však může odstoupit od smlouvy v případě zrušení anebo změny představení, a to vrácením zakoupené vstupenky na pokladně do sedmi dnů od data zrušeného nebo změněného představení; cena vstupenky bude vrácena na místě, popřípadě bezhotovostně u vstupenek zakoupených platební kartou.
  V případě zrušení již započatého představení z důvodů vyšší moci se vstupné nevrací. 

V Praze dne 25.5.2018
Michal Urban, podnikání na základě ŽL č.j. ŽIO/1164/99/KOČ/Z2 se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 13786547, DIČ:CZ530428170, tel.: +420 221 085 276, e-mail: divadlometro@divadlometro.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Divadlo Metro - Michal Urban, IČO: 137 86 547, se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1 (dále jen "poskytovatel“).
 2. Provedením objednávky služeb telefonicky nebo prostřednictvím internetového formuláře na webu umístěném na doméně www.divadlometro.cz (dále jen "web") potvrzuje zákazník, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a přijetí těchto podmínek dle předchozího odstavce.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
 5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, telefon, e-mail) jsou nutné pro poskytování služby zákazníkovi.
 6. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu zákazníka nebo číslo platební karty.
 7. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro zákazníka, fakturace těchto služeb zákazníkovi a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem.
 8. Účelem zpracování osobních údajů může být dále využití pro obchodní sdělení poskytovatele zákazníkovi a pro potřeby přímého marketingu. Pro takové zpracování poskytovatel vyžaduje projevení souhlasu zákazníka vyplněním příslušného formuláře na webu. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.
 9. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 10. Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 11. Během používání webu jsou dále poskytovatelem zpracovávány také lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj uživatele webu. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám, identifikace elektronické platby, pokusy narušení bezpečnosti, předcházení přetížení služby) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu zákazníka a porušování práv třetích osob. Tyto lokalizační údaje jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, nejpozději však do šesti měsíců od jejich pořízení.
 12. V případě zadání osobních údajů zákazníka a nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka a poskytovatele, jsou takto zadaná dat smazána do 30 dnů od jejich zadání.
 13. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.
 14. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 15. Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.